11 Μαΐου, 2023

Δωρεάν νομική υποστήριξη σε ΑμεΑ: Διάθεση δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή συμβολαιογράφου σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου.

Δωρεάν νομική υποστήριξη σε ΑμεΑ Επεκτάθηκε η δωρεάν νομική βοήθεια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σε πολίτες με αναπηρία άνω του 67% με στόχο την άμεση και αποτελεσματική πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη, με τη διάταξη του άρθρου 23 του νόμου 5023/2023, όπου έχουμε την προσθήκη παρ. 3Α και την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 3226/2004.

Με δεδομένες τις αντικειμενικά αυξημένες οικονομικές ανάγκες και δαπάνες των ατόμων με αναπηρία κρίθηκε αναγκαία η επέκταση της νομικής βοήθειας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ένταξης σε άτομα με αναπηρία για την πραγμάτωση συνταγματικών επιταγών αλλά και την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται η παροχή δωρεάν νομικής ή/και συμβουλευτικής βοήθειας, μ άλλα λόγια η διάθεση δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή ή συμβολαιογράφου, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου κάθε βαθμού, σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (όριο περίπου τα 6500€) και η παροχή αυτή, από τη φετινή χρονιά, επεκτείνεται και σε πολίτες με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή ανώτερο του 67%, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζει το άρθρο 1 του ν. 3226/2004, με τις τροποποιήσεις του ν. 5023/2023, οι δικαιούχοι ορίζονται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή η διένεξη. 3Α. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι και οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περιπτώσεις αυτές, το αρμόδιο όργανο για παροχή νομικής βοήθειας, κατά τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί, αν κριθεί αναγκαίο, να διορίσει συνήγορο αυτεπαγγέλτως από τις καταστάσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου

3.» Η διαδικασία Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας τους, ώστε να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις ακριβείς προϋποθέσεις. Εκεί θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για να εξεταστεί.

Πηγή: www.especial.gr

Επιστροφή στα Άρθρα Εξωτερικός σύνδεσμος