8 Ιουλίου, 2016

Ενημέρωση για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του αναπηρικού κινήματος σχετικά με τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και σε εποχικές θέσεις εργασίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε για τη δικαίωση ενός πάγιου, πολύχρονου, στρατηγικού αιτήματος του αναπηρικού κινήματος σχετικά με τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και σε εποχικές θέσεις εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στη δημοσιότητα και προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν προς θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση προς ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης», όπου στο άρθρο 23 ικανοποιείται αυτό το αίτημα.
Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 23 αναφέρεται:  
«Άρθρο 23
Με την εν λόγω διάταξη ικανοποιούνται:
α) οι συνταγματικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»
β) οι διατάξεις του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με το Ν.4074/12.
Η χώρα εναρμονίζεται: α) με την 159/83 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, όπως κυρώθηκε με το Ν.1556/85 και αφορά στην επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.  
β) με την Οδηγία 78/2000, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με τον
Ν.3304/2005 και αφορά στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης  ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Επιπρόσθετα έρχεται να αποκαταστήσει μία ανισότητα για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίοι στην παρατεταμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης βιώνουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα την αλματώδη αύξηση της ανεργίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, εξαιτίας της ανεργίας είναι εντονότερα, αφού κατά κανόνα σε οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του κόστους της εργασίας, τα άτομα με αναπηρία είναι τα πρώτα που απολύονται και τα τελευταία που προσλαμβάνονται.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του ν. 2190/94, ώστε να  συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού».  
Επί του προς διαβούλευση νομοσχεδίου, στο άρθρο 23 http://www.opengov.gr/ypes/?p=3974 αναφέρεται για πρώτη φορά ποσοστό συμμετοχής «δέκα τοις εκατό (10%) ατόμων με αναπηρία στις προκηρυσσόμενες θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα να καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, (…) καθώς και πέντε τοις εκατό (5%) από άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο και όσων είναι τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων».
Στο ίδιο άρθρο ικανοποιείται και το πάγιο αίτημα για τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε θέσεις ορισμένου χρόνου. Παράλληλα αναβαθμίζεται το ποσοστό των προσλήψεων τυφλών τηλεφωνητών και δικηγόρων με αναπηρία. Οι θέσεις που προκύπτουν από την παρούσα διάταξη, προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα παρέμβει στη δημόσια διαβούλευση καθώς και στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δηλώνει για ακόμη μία φορά την ικανοποίησή της και επιθυμεί να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον αναπληρωτή υπουργό Χριστόφορο Βερναρδάκη για την πολιτική τους βούληση που δικαίωσε τους αγώνες των ατόμων με αναπηρία και αποκατέστησε τη μακρόχρονη αδικία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επιστροφή στα Άρθρα