Σύλλογος ΠΑΣΕΣΠΑ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Γνωριμία με το σύλλογο ΠΑΣΕΣΠΑ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ και τα προβλήματα των οικογενειών με παιδιά με Αναπηρία. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων & Συνταξιούχων με Παιδιά με Αναπηρία Ομίλου ΟΤΕ (ΠΑ.ΣΕ.ΣΠΑ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ), εδρεύει στην Αθήνα (στο ΔΜ ΟΤΕ Κηφισίας 99 Μαρούσι Γραφείο 1γ14). Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι του Ομίλου ΟΤΕ που έχουν παιδιά με Αναπηρία για να μπορούν να στηρίζουν τις αυξημένες ανάγκες των παιδιών τους ίδρυσαν τον ΠΑΣΕΣΠΑ-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η παροχή στα άτομα με αναπηρία – νοητική στέρηση (στο εξής ΑμεΑ) ειδικής θεραπευτικής αγωγής ή άλλης αναγκαίας αρωγής, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η επαγγελματική προκατάρτιση και κατάρτιση, η απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνικοοικονομική ένταξη  και η δυνατότητα ίδρυσης οργάνωσης και λειτουργίας Υποστηρικτικών Δομών (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας κλπ.) αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και εφόσον πληρούνται κάποιες αναγκαίες προϋποθέσεις.   
 2. Η αρωγή και η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στις οικογένειες των μελών του και ιδιαίτερα προς εκείνες των οποίων τα παιδιά δεν ασκούν βιοποριστικό επάγγελμα.
 3. Η προάσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία στη συνέχεια θα αναφέρονται ως ΑμεΑ, των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι του Ομίλου ΟΤΕ.
 4. Η μέριμνα για την προστασία, τη διασφάλιση και την προώθηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Η μέριμνα για την προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους με σκοπό την επαγγελματική αποκατάταστασή τους. Η υποστήριξη και η προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τα ΑμεΑ. Η μέριμνα για την ψυχαγωγία και εν γένει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και την κοινωνική αποδοχή των ΑμεΑ.
 5. Η ενεργοποίηση των γονέων, κηδεμόνων και φίλων των ΑμεΑ και η σφυρηλάτηση δεσμών ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 6. Η πρόκληση, στήριξη και ενίσχυση κάθε είδους πρωτοβουλιών που αφορούν τα ΑμεΑ.
 7. Η πρόκληση, στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών του ομίλου ΟΤΕ που αφορούν τα ΑμεΑ.
 8. Η αναζήτηση, ο εντοπισμός, η διεκδίκηση και η εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων που αφορούν τα ΑμεΑ.
 9. Η επιδίωξη της μεγένθυνσης του ενδιαφέροντος των αρμόδιων φορέων και των διατιθέμενων πόρων για τα ΑμεΑ.
 10. Η πρόκληση, ανάπτυξη, στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών εθελοντικής δράσης που υπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τα ΑμεΑ.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα.

 • Τακτικά μέλη γίνονται  εργαζόμενοι (με σύμβαση αορίστου χρόνου)  ή συνταξιούχοι του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε που είναι Γονείς παιδιών με αναπηρία ή Κηδεμόνες τους δυνάμει σχετικής δικαστικής αποφάσεως, μετά από αίτησή τους που συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναπηρίας του παιδιού ή  τα ίδια τα ΑμεΑ που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι του Ομίλου ΟΤΕ. Επίσης μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν και ΑμεΑ που εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Σε περίπτωση θανάτου Γονέα ή Κηδεμόνα που είναι τακτικό μέλος, ο εν ζωή Γονέας ή ο νέος Κηδεμόνας (νόμιμος δικαστικός συμπαραστάτης) του ΑμεΑ μπορεί να πάρει τη θέση του θανόντα, με υποβολή νέας αίτησης προς το Δ.Σ του Συλλόγου.
 • Αρωγά μέλη μπορεί να γίνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκφράζουν τη σχετική επιθυμία μετά από γραπτή αίτησή τους και έγκριση από το Δ.Σ του Συλλόγου.
 • Μετά την απώλεια του παιδιού χάνεται η ιδιότητα του τακτικού μέλους από το γονέα ή τον κηδεμόνα οι οποίοι μπορούν μετά από αίτησή τους να περάσουν στην κατηγορία των αρωγών μελών.
 • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) του Συλλόγου, μετά από πρόταση του Δ.Σ, πρόσωπα που προσφέρουν ή πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Σύλλογο.

Η παρατεταμένη πολιτική λιτότητας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Οι προκρούστειες μνημονιακές πολιτικές έχουν διαμορφώσει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον (συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, αποσάθρωση του συστήματος υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υποβάθμιση της παιδείας, αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του αποκλεισμού) εντός του οποίου τα μέλη ΠΑ.ΣΕ.ΣΠΑ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ οφείλουν όχι μόνο να διατηρήσουν τη «φωνή» τους ενωμένη και δυνατή αλλά και να την ενισχύσουν προκειμένου να μπορέσουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Συνάδελφοι ! Με την συνεργασία, την αρωγή, τη στήριξη και την ενδυνάμωση του πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί στην μεγάλη αυτή οικογένεια του Ομίλου - ΟΤΕ να αναδειχθούμε ως το παράδειγμα αλληλεγγύης, συναδελφικότητας και προσφοράς στον άνθρωπο που έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία. Θέλουμε κοντά μας κάθε εργαζόμενο του Ομίλου ΟΤΕ που είτε έχει παιδί ΑμεΑ είτε είναι ο ίδιος ΑμεΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση και τις παροχές του συλλόγου αλλά και την διαδικασία εγγραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2106118383 & 2106117936 ή μέσω e-mail: info@pasespa.gr